Misja Szkoły: Szkoła jest przyjazna uczniowi i dobrze przygotowuje go do dalszego etapu kształcenia.::Misją naszej szkoły jest praca opierająca się na takich wartościach, jak mądrość, uczciwość, tolerancja i odpowiedni rozwój fizyczny. ::Przekaż 1% na swoją szkołę

Regulamin biblioteki

REGULAMIN NASZEJ BIBLIOTEKI

W bibliotece obowiązuje regulamin, w którym określone zostały zasady korzystania ze zgromadzonych u nas książek. Zamieszczamy treść regulaminu…

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom , pracownikom szkoły i rodzicom . 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu ( lektury , literaturę piękną , popularnonaukową ) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego , czasopisma ). 3. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. 4. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres . 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad , konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo . 6. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków . 7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki . W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej ( zagubionej ) książki . 8. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego . 9. Uczniowie i pracownicy szkoły , którzy z niej odchodzą , zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką . 10. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Biblioteki szkolnej sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu. 11. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

 

 

logo ,,,