Misja Szkoły: Szkoła jest przyjazna uczniowi i dobrze przygotowuje go do dalszego etapu kształcenia.::Misją naszej szkoły jest praca opierająca się na takich wartościach, jak mądrość, uczciwość, tolerancja i odpowiedni rozwój fizyczny. ::Przekaż 1% na swoją szkołę

Pedagog szkolny

 P E D A G O G        S Z K O L N Y

       Pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami i nauczycielami podejmuje działania mające na celu rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów, zwłaszcza stwarzających trudności wychowawcze i wymagających szczególnej troski. Rodzicom udzielane są porady z zakresu metod wychowawczych i form pracy z dzieckiem potrzebującym pomocy w nauce.
       Dzieciom w zależności od potrzeb udzielana jest pomoc pedagogiczno- psychologiczna. W szkole prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej, rewalidacji, ćwiczenia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna.
       W zależności od potrzeb pedagog szkolny współpracuje z instytucjami i placówkami, które zajmują się problematyką dzieci i rodzin np. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Komenda Powiatowa, Sąd Rejonowy, Ognisko Wychowawcze, Dom Dziecka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, specjalistyczne przychodnie lekarskie itp.
       W ramach działań z zakresu profilaktyki uzależnień w szkole są realizowane zajęcia programów profilaktyczno- wychowawczych: „ Spójrz inaczej”, „ Cukierki”, „POPO”, „Odczuwaj, ufaj, mów”. Dla uczniów klas 4-6 odbywają się spektakle teatralne o tematyce wychowawczej.

logo ,,,